سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ریحانه لاله زاری – کارشناس ارشد آمار
عیسی محمودی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

مسئله براورد دنباله ای بهرروش براورد یابی گفته میشود که درآن حجم نمونه ی استفاده شده یک مقدار ثابت نباشد دربسیاری از مسائل براوردیابی مربوط به پارامتر هیچ روش مبتنی برحجم نمونه ثابت نمی تواند مفید واقع شود بنابراین کارکردن با روش های نمونه گیری دنباله ای برای حل این معضل می تواند راه گشا باشد دراین مقاله مساله براورد نقطه ای با ریسک کران دار برای میانگین توزیع N μ σ ۲ تحت تابع زبان خطی نمایی بررسی میشود روش دنباله ای سه مرحله ای با این هدف که تابع ریسک توسط مقدار از پیش تعیین شده کران دار شود معرفی میگردد سرانجام آنچه که بصورت نظری اثبات آورده میشود با شبیه سازی نشان داده میشود.