سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما فیاض – دانشجوی کارشناسی و استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – دانشجوی کارشناسی و استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
افشین اشرف زاده – دانشجوی کارشناسی و استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
محمد پورهشیار – کارشناس و عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور سفید رود گیلان

چکیده:

جهت برآورد بار رسوب بستر و معلق و اثر سازه های تقاطعی بر روخانه ها، تعیین عرض بهینه و سایر مشخصات هیدرولیکی رودخانه بایستی جریان تعادلی تشکیل دهنده رودخانه راشناخت. اطلاعات حاصله از بررسی رودخانه ها و فلوم های آزمایشی نشان م یدهد که دبی مقطع پر بیشتر ین اثر را در به وجود آوردن مقاطعی مشابه با وضعیت طبیعی دارا می باشد. در این تحقیق مقدار دبی مقطع پر در رودخانه پلرود در استان گیلان از نظر مقدار و دوره بازگشت مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات اولیه شامل مقاطع عرضی، دبی با دوره بازگشت های ۱ تا ۳ سال، زبری بستر و شرایط مرزی جریان در رودخانه تعیین و جهت شبیه سازی هیدرولیکی جریان به مدل HEC-RAS ارائه شد. تجزیه و تحلیل نتایج حاصله نشان داد که دبی مقطع پر در رودخانه دارای دوره بازگشتی بین ۱/۲ تا ۲/۵ می باشد.