سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد ارجمندی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های آبی
کاظم اسماعیلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جریان غالب جریانی است که ویژگیهای شکل مقطع عرضی و پلان رودخانه متاثر از آن است تعیین دبی غالب درپروژه های مهندسی رودخانه و ساخت بناهای آبی درمسیر آن کاربرد فراوان دارد این مقاله با هدف تخمین دبی غالب برای برخی ازرودخانه های استان خراسان رضوی نگارش شده است درتعیین دبی غالب از سه روش عمده برای این منظور که شامل تعیین جریان مقطع پرتعیین دبی موثر و نیز متوسط دبی سالانه استفاده گردیدها ست رودخانه های زشک و فریزی بعنوان رودخانه تقریبا دائمی مورد توجه قرار داشته است اطلاعات مربوط به ایستگاه سراسیاب شاندیز درروی رودخانه زشک و ایستگاه موشنگ برروی رودخانه فریزی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان میدهد دبی غالب دررودخانه های فوق را میتوان معادل دبی موثر روخانه درنظر گرفت