سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
کیومرث ابراهیمی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

رودخانه ها به عنوان زهکشهای طبیعی حوضه های آبریز بستری مناسب برای حیات بشر زیستگاه آبزیان و همچنین موجودات کنار آبزی می باشند بهره برداری ازمنابع آب سطحی برای مقاصد کشاورزی با رعایت اصول حفاظت حیات رودخانه از اهداف اصلی ساماندهی رودخانه ها درتوسعه پایدار آنها به شمار می رود بشر اکنون به این نتیجه رسیده است که رودخانه برای ادامه بقا و حفظ اکوسیستم خود نیاز به آب دارد که اصطلاحا به آن دبی زیست محیطی گفته می شود درمقاله حاضر جریان زیست محیطی با استفاده از سه روش هیدرولوژیکی تنانت، دبی پایه آبزیان و تحلیل منحنی تداوم جریان برای رودخانه های پسیخان در استان گیلان و تیره دراستان لرستان برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که دبی زیست محیطی رودخانه پسیخان با استفاده از روشهای دبی پایه آبزیان و منحنی تداوم جریان به ترتیب برابر ۵/۴۴ و ۴/۶۵ و برای رودخانه تیره ۱/۷۲ و ۳/۴۷ مترمکعب برثانیه است با توجه به آنکه در روش تنانت هرسال به دو دوره ۶ ماهه تقسیم می شود و برای هر ۶ ماه درصدی از میانگین جریان سالانه به عنوان نیاز آبی زیست محیطی انتخاب می شود.