سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نجف نومرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله شناسی ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
احمد سدید خوی – دکتری زلزله شناسی ، دانشگاه تهران ، ع ضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانش

چکیده:

افزایش آسیب پذیری ناشی از زلزله وتعداد زیاد تلفات زلزله ناشی از سازه ها و خانه هایی که از نظر ساخت و ساز ضعیف م یباشند بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خطرات و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می کند. با استفاده از تحلیل خطر، می توان در مورد صدمات مالی و جانی ناشی از زمین لرزه ها و آسی بپذیری سازه ها،تاسیسات ، برآوردهای احتمالاتی انجام داد ودر نتیجه قبل از ساخت سازه ها محل مناسب را انتخاب نمود و یا طراحی سازه از لحاظ مقاومت را متناسب با محل انجام داد. مشاهده و ثبت جنبش شدید زمین، توالی پ سلرزه ها به همراه بررسی تخری بهای ناشی از این زلزله ها علوم زلزله شناسی و مهندسی زلزله را همراه با داده های با ارزش و آموزنده، تجربیات مهم بنیان می نهند.سرزمین ایران، به عنوان بخشی از زون فعال زمین ساختی آلپ– هیمالیا، طرح پیچیده ای از مجموعه پوسته ها، قطعات زمین ساخت و زون های متفاوت زمینساختی است آه از نگاه نوزمین ساختی و لرز هزمین ساختی، ویژگ یهای خاص دارد. با استفاده از تعیین چشمه های لرزه ای و پارامترهای حرآت نیرومند زمین برای دوره بازگشت های مختلف می توان به تحلیل خطر لرزه ای پرداخت. در تحقیق حاضر با استفاده از دو روش قطعی واحتمالاتی به پهنه بندی خطر لرزه ای در منطقه شمالغرب ایران که در ایالت های آذربایجان و ایران مرکزی قرار دارد پرداختیم و نقشه تحلیل خطر منطقه را به دست آوردیم که نتایج بدست آمده نشان از بالا بودن ریسک لرزه ای در منطقه را دارد و در نتیجه نیاز به چنین مطالعاتی را قبل از شروع هر ساخت وسازی آشکار میسازد. در روش قطعی بیش ترین اثر بر روی سایت را چشمه شماره ٣ که شامل گسل شمال تبریز است دارد ( بیشترین PGA ) . البته چشمه شماره ١ نیز کم ترین مقدار PGA را ایجاد کرده است. نقشه های تحلیل خطر به دست آمده از روش احتمالاتی برای دوره های بازگشت مختلف هم حاکی از اینست که با افزایش دوره بازگشت مقدار شتاب افزایش می یابد و همچنین محدوده شتاب برای دوره بازگشت ٧۵ سال برابر gal ٢۵٢٫۵ – gal ١۵٫٢ می باشد.