سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شبنم ابوالفتحی – دانشجوی کارشناسیارشدژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نرگس طیوری خواه – دانشجوی کارشناسیارشدژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

ایران به عنوان یک کشور زلزله خیز همواره حوادث تلخ ناشی از رویداد زلزله را تجربه کرده وخواهد کرد. آمار وارقام نشان دهنده این مطلب است که تقریبا تمامی مراکز صنعتی کشور در نزدیکی شهرهای بزرگ بنا شده اند و همواره در معرض زلزله های مخرب قرار دارند. در این تحقی ق وپژوهش خطر زلزله خیزی در استان خوزستان که به دلیل مخازن و میدان های عظیم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است وهمچنین از نظر زم ینلرزه فعال تلقی می شود مورد بررسی قرار گرفت در شروع بر اساس دادههای موجود در پایگاه ملی دادههای علوم زمین زلزلههایی با بزرگی بیشتر از ۴<Mbدرمنطقه خوزستان گردآوری شد و پس از انجام عملیات رابطه بینMS و Mb بدست آمد. روابط خطی با توجه به برخی از نمونههای زلزلههای ثبت شده در منطقه دیجت گردیدند و در ادامه با رسم گسلها، مکانیابی زلزلهها، قطعهبندی منطقه و در نهایت استفاده از رابطه کاهندگی مناسب برای منطقه مورد مطالعه بیشینه شتاب برای سایت بهبهان برآورد گردید. بیشینه شتاب حاصل میتواند در تهیه نقشه پربندی اوج شتاب منطقه در برآورد خطر زلزله و همچنین طرح های مقاو م- سازی در محدوده مورد مطالعه بکار رود