سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه زاهدی تجریشی – دانشجوی دکتری سازه
لیلا خانمحمدی – دانشجوی دکتری سازه
غلامرضا عبداله زاده – استادیار

چکیده:

دراین مقاله برآوردخطر زمین لرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده با تکیه برنقش گسلهای فعال منطقه برای گستره گرگان انجام شد بدین منظور ابتدا ایالت های لرزه زمین ساختی حاکم برمحدوده طرح تعیین گردیدند سپس با شناسایی گسلهای مهم و فعال منطقه و تعیین کاتالوگ زمین لرزه ۲۵ چشمه سطحی بالقوه زمین لرزه درگستره طرح تعیین شد با تعیین توابع توزیع فضایی برای بازه های بزرگاهای مختلف پارامترهای زلزله خیزی درچشمههای بالقوه زمین لرزه تعیین شدند پس از ان با به کاربردن روابط کاهندگی آمبراسیز و همکاران ۲۰۰۵ و با استفاده از نرم افزار SeisriskIII براورد خطر زمین لرزه برای ۲ درصد احتمال افزایش در۵۰ سال و ۱۰ درصد احتمال افزایش در ۵۰ سال انجام شد که نتایج آن بصورت نقشه های پهنه بندی خطرزمین لرزه درآمده است.