سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی ذوالفقاری – اداره کل هواشناسی استان مرکزی، ایران.
محمدناصر هاشمی – اداره کل هواشناسی استان مرکزی، ایران.
مازیار مجدی – اداره کل هواشناسی استان مرکزی، ایران.

چکیده:

حداکثر بارش محتمل (PMP) به لحاظ نظری بیشترین ارتفاع بارش در یک مدت مشخص برای یک دوره معین از سال که از نظر شرایط فیزیکی خاص در محدوده طوفان و یک منطقه معین جغرافیایی می تواند ببارد، اطلاع می گردد. (Hansen و دیگران، ۱۹۸۲؛ WNO، ۱۹۸۶). حداکثر بارش محتمل با فرض رخداد همزمان دو عامل حداکثر مقدار رطوبت و حداکثر مقدار همگرائی و انتقال طوفان و بیشنه سازی دمای نقطه شبنم و باد، آب قابل بارش و حداکثر بارش محتمل حوزه آبخیز اراک (کویر میقان) طی گام زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعته برآورد شده است. با بکارگیری داده ۲۱ ایستگاه در حوضه فوق طی دوره آماری ۳۰ ساله (۱۳۸۴-۱۳۵۵) شش طوفان با حداکثر بارندگی انتخاب گردید. آنگاه با استفاده از نرم افزارهای surfer و arcveiw (به روش کریگینگ)، متوسط بارندگی تجمعی حوزه آبخیز کویر میقان در هر طوفان محاسبه و منحنی DAD مربوطه با طول زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعته رسم گردید. مقدار حداکثر بارش محتمل طی گام زمانی فوق برای حوضه کویر میقان ۸۵/۸۷، ۸۵/۱۶۱ و ۲۲/۱۷۴ میلیمتر برآورد و محاسبه شد.