سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مقداد محمدی نهوجی – کارشناس ارشد همزیستی با بیابان

چکیده:

حداکثربارش محتمل پی ام پی مقدارباشی استکه اماکن وقوع آن دریک ایستگاه منطقه یا یک حوزه آبخیز وجوددارد پی ام پی از این نظر حائز اهمیت است که تاسیسات هیدرولیک همچون سرریزهای اضطراری سدها پل ها آب روها نهرها وشبکه های زهکشی برپایه ان طراحی می شوند دراین پژوهش با استفاده از میانگین حداکثر بارش ۲۴ ساعته و سالانه ایستگاه های سینوپتیک سازمان هواشناسی کشور دریک دوره آماری بیش از ۱۵ سال حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته و سالانه با روش آماری هرشفیلد برای استان اصفهان براورد گردید از انجا که براورد مقادیر ساعتی رگبار دربراورد میزان دبی و سیل حائز اهمیت است مقادیر ساعتی رگبار درمقیاسهای زمانی ۶و۱۲و۲۴و۴۸و۷۲ ساعته محاسبه گردید. درادامه مقادیر پی ام پی های ۲۴ ساعته و سالانه با استفاده از نرم افزار GIS به سطح تعمیم داده شد و نقشه های پهنه بندی تولید گردید به نحوی که نتایج نشان داد بیشترین پی ام پی های دربخش جنوبی و غربی و درعین حال کمترین آن درقسمت های مرکزی و شرقی رخ میدهد.