سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نسرین کوهستانی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب
مهدی مفتاح هلقی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بموازات رشد سریع جمعیت و افزایش نیازهای بشری تامین آب برای مصارف شرب کشاورزی و صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیدها ست دراین میان منابع آبهای زیرزمینی بمنزله منابعی مطمئن جهت تامین مصارف فوق تلقی می گردند درسالهای اخیر برداشت بی رویه از منابع مزبور از یک سو و فعالیت بشر درجهت تامین غذا از سوی دیگر باعث لطمات جبران ناپذیری به این منابع ازنقطه نظر کمی و کیفی گردیده است بمنظور ارزیابی اثرات ناشی از توسعه درشرایط موجود و پیشنهادی برروی منابع آبهای زیرزمینی چه از نقطه نظر کمی و کیفی شبیه سازی ریاضی و کامپیوتری این منابع ابزاری قوی دربهره برداری بهینه ازا ین منابع محسوبمیگردد درسالهای اخیر مدلهای ریاضی و کامپیوتری متعددی بمنظور شبیه سازی رفتار هیدرولیکی منابع ابهای زیرزمینی مورد توجه قرارگرفته است. اکثریت قریب به اتفاق این مدلها به کمک آبخوان خاص تبییننگشته و عملا کاربردی نمودن مدل مستلزم انطباق با شرایط خاص منطقه موردمطالعه می باشد.