مقاله برآورد حداقل معاش در مناطق شهری استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: برآورد حداقل معاش در مناطق شهری استان کردستان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان کردستان
مقاله حداقل معاش
مقاله فقر
مقاله حداقل عادات نسبی
مقاله داده های ادغام شده (پانل دیتا)
مقاله سیستم مخارج خطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: سحابی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی عابدین
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیان محمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فقر همواره به صورت یک معضل جهانی فراروی جامعه بشری بوده است و اندازه گیری آن و نیز راه های فقرزدایی در متون اقتصاد توسعه جایگاه خاصی دارد. با توجه به ضرورت و اهمیت مقابله با بحران فقر از یک سو و اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده کننده از برنامه های حمایتی و تامین اجتماعی، لازم است فقر را در جامعه اندازه گیری کرد. در این پژوهش برآورد حداقل معاش و روند تغییرات آن در مناطق شهری استان کردستان، طی دوره ۱۳۸۷ـ۱۳۷۵، مد نظر قرار گرفته است.
روش: آمارهای مورد استفاده شامل داده های مربوط به دهک های هزینه ای کشور، آمارهای مربوط به هزینه خانوارهای شهری استان کردستان و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کردستان به تفکیک هشت گروه کالایی می باشد. برای تخمین حداقل معاش مناطق شهری استان از روش حداقل عادات نسبی(HLES) ، و برای تخمین حداقل معاش به روش HLES نیز از تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است.
یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده حداقل معاش برای یک خانوار شهری استان در سال ۱۳۷۵ معادل ۴۸۸۰۹۳۹ ریال یا ۴۰۶۷۴۴٫۹ ریال در ماه بوده، که این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۳۹۵۵۵۰۹۵ ریال یعنی چیزی حدود ۳۲۹۶۲۵۸ ریال در ماه رسیده است. بگونه ای که نرخ رشد متوسط سالانه خط فقر در مناطق شهری استان طی دوره ۸۷-۷۵ معادل ۱۹٫۴۲ درصد بوده است. همچنین در طی دوره ۸۷-۷۵، به استثنای سال ۱۳۷۹ که گروه مسکن، سوخت و روشنایی بیش ترین سهم را به خود ختصاص داده است، همواره گروه خوراکی ها دارای بیش ترین سهم و گروه بهداشت و درمان دارای کم ترین سهم از حداقل معاش، بوده است.
نتایج: نتایج نشان می دهد هرچند خط فقر طی دوره بررسی شده، میزان رشد متوسط سالانه ای معادل ۱۹٫۴۲ درصد داشته است، در دو مقطع ۱۳۷۸ تا 1379 و 1381 تا 1382 شاهد کاهش آن هستیم.