سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاداب عباسی – کارشناس ارشد سازه های آبی- سازمان آب و برق خوزستان
مصطفی نکوئیان فر – کارشناس ارشد رسوب شناسی _ سازمان آب و برق خوزستان
هوشنگ حسونی زاده – دکترای سازه های آبی _ سازمان آب و برق خوزستان
علیرضا رضانیا – دکترای سازه های آبی- سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

ضرورت تعیین حجم قابل برداشت رسوبات رودخانه ای به منظور استحصال مجاز از این منابع همواره مورد توجه قرار داشته است. از طرفی استفاده از روش هنای هیندرولیکی و هیندرولوژیکی به منظور محاسنبه آوردرسوبات رودخانه ای و میزان ته نشینی رسوبات در معادن، به دلیل عدم قطعیت های موجود نمی توانند بنرای ساماندهی برداشت مصالح رودخانه ای کاک خاصی بنه شناار آیند . در این تحقیق با استفاده از مطالعاتژئوالکتریک به روش شلومبرژه و نتایج بدست آمده از حفر گاانه های غیر ریزشی، پروفینل خا ک، دانه بندی ذرات، میزان مصالح رودخانه ای و میدار مجاز قابل برداشت از آن، در آبرفت رودخانه اعلا نزدیک آبادی میداوود در شهرستان رامهرمز برآورد گردید.