سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن حسین زاده ساداتی – کارشناس امور مطالعات آبهای سطحی، سازمان آب و برق خوزستان
سروش اله دین – مدیریت هیدروژئوماتیک، سازمان آب و برق خوزستان
زهرا عصاره – معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در بسیاری حوزههای آبریز مطالعه تغییرات سطوح برف گیر و حجم آب معادل موجود، به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب و یک پارامتراصلی برای شبیه سازی وضعیت اقلیمی، حائز اهمیت می باشد. روش کنونی استفاده شده در تلفیق سطوح پوشش برفی با آماربرداری زمینی از ایستگاههای برف سنجی دارای مشکلات فراوانی بوده و تعداد ایستگاههای هواشناسی در مناطق کوهستانی برای تعیین این ویژگیها ناکافی است، همین موضوع ضرورت استفاده از فناوری های جدید، نظیر سنجش از دور را روشن می سازد. آنچه که مورد نظر هیدرولوژیست ها میباشد این مطلب است که چه مقدار آب در یکحوضه آبریز به شکل برف ذخیره شده است. همچنین آنان به دنبال محاسبه و بدست آوردن توزیع مکانی برف و ویژگیهای خاص آن هستند. واضح است که اندازهگیری نقطه به نقطه برای بدست آوردن این پارامترها در مناطق کوهستانی تقریباً غیر ممکن است. به منظور ایجاد مدل های هیدرولوژیکی کارآمد و مطمئن و همچنین بهبودپیش بینیها، لازم است تا روش های کم هزینه تر با دقت بالاتر در برآورد سطوح پوشش برف به کار گرفته شوند. در این پژوهش، محاسبه سطح پوشیده از برف با استفاده از تصاویرMODISدرحوضه آبریز کارون بزرگ مورد بررسی قرار می گیرد. پایش اصولی سطح پوشش برف، ارزیابی سطوح ذوب برف حاصل را دقیق تر نمایان می سازد. سپس با استفاده از داده های زمینی، حجم ذخیره آب معادل برف در حوضه با تقریب نسبتاً خوبی برآورد می شود. نتایج بدست آمده بیانگر کارآمد بودن روش به کار گرفته شده میباشند.