سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه علیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه محقق اردبیلی
فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشکده کشاورزی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
جواد معتمدی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه در عرصه مراتع، اندازه گیری یا برآورد تولید از ضروریات محسوب می گردد، به عبارت دیگر یکی از الزامات مدیریت صحیح مرتع، داشتن اطلاع دقیق و به هنگام از تولید مراتع می باشد. در این پژوهش برای برآورد تولید از پارامترهای پوشش گیاهی نظیر؛ قطر متوسط تاج پوشش، قطر یقه و ارتفاع گیاه استفاده شده است. بدین منظور در منطقه قطور شهرستان خوی رویشگاهی که گونهArtemisia aucheri گونه غالب و مورد استفاده دام بود انتخاب گردید. برای اندازه گیری پارامترهای مورد بررسی از پلات های مستقر در امتداد ترانسکت ها که به صورت تصادفی سیستماتیک در مرتع مستقر شدند استفاده شد و قطر یقه، قطر متوسط تاج پوشش، ارتفاع با متر و تولید نیز باستفاده از روش قطع و توزین اندازه گیری شدند. بدین منظور رشد سال جاری بوته ها، برای تعیین وزن خشک هرگونه در هکتار قطع و توزین شد و بااستفاده از رگرسیون چندمتغییره و روش گام به گام رابطه بین تولید به عنوان متغییر وابسته و پارامترهای مورد بررسی به عنوان متغییر مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که هر ۳ پارامتر با تولید رابطه معنی داری دارند اما با توجه به نتایج روش گام به گام قطر متوسط تاج پوشش به عنوان بهترین پارامتر جهت برآورد تولید در این منطقه می باشد. ضرایب همبستگی پارامترهای قطر متوسط تاج پوشش، قطریقه و ارتفاع به ترتیب عبارتند از: ۰/۶۸ ، ۰/۵۶ ، ۰/۵۱٫