مقاله برآورد تولید علوفه سه گونه مرتعی از طریق اندازه گیری ارتفاع، سطح تاج پوشش و حجم گیاه در مناطق خشک (مطالعه موردی بوته زارهای منطقه سرخ ده دامغان، استان سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۰ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: برآورد تولید علوفه سه گونه مرتعی از طریق اندازه گیری ارتفاع، سطح تاج پوشش و حجم گیاه در مناطق خشک (مطالعه موردی بوته زارهای منطقه سرخ ده دامغان، استان سمنان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولید
مقاله بوته زار
مقاله قطع و توزین
مقاله درمنه کوهی
مقاله دامغان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلوند حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قادری شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارایه روشی دقیق، سریع و کم هزینه برای تعیین تولید گیاهان مرتعی یکی از اهداف بوم شناسان به ویژه مرتعداران است که همیشه علاقه مند به دانستن میزان تغییرات این ویژگی گیاهی هستند. به طور معمول اندازه گیری پوشش آسان ولی اندازه گیری تولید دشوار می باشد. هدف اصلی این تحقیق، تعیین روابطی بین متغیرهای پوشش با تولید گیاهان بوته ای مهم و غالب در مراتع خشک منطقه سرخ ده دامغان استان بود. بدین منظور ابتدا به طور تصادفی سی پایه از هر یک از سه گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri)، قراقان (Salsola dendroides) و قلیا (Salicornia herbacea) انتخاب و متغیرهای قطر کوچک، قطر بزرگ و ارتفاع محاسبه و تولید جاری هر یک از پایه ها به روش قطع و توزین اندازه گیری شدند. رابطه رگرسیون بین متغیرهای مستقل ارتفاع، سطح تاج پوشش و حجم بوته ها با متغیر وابسته تولید آن ها تعیین و وجود یا عدم وجود ارتباط معنی دار بین آن ها مشخص شد. تجزیه رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای مستقل موجود با متغیر وابسته تولید همه گونه ها رابطه خطی معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل با توجه به اطلاعات بدست آمده از مدل های حاصله و ضرایب تبیین نشان داد که متغیرهای پوشش گیاهی دو گونه Salsola dendroides و Salicornia herbacea به خوبی می توانند تولید گونه را برآورد نمایند و مدل های موجود از آن را می توان در منطقه مورد مطالعه توسعه داد ولی اطلاعات حاصل از مدل های گونه Artemisia aucheri نمی توانند برآورد خوبی از تولید ارایه نمایند.