سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایر
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایر

چکیده:

در هنگام وقوع سیل جریان آب از مقطع اصلی فراتر رفته و وارد دشت های سیلابی می شود که به دلیل حاصلخیزبودن این دشت ها امکان رویش گیاهان را میسر ساخته و باعث بالارفتن زبری این ناحیه نسبت به مقطع اصلی کانالمی شود.بر آورد صحیح توزیع عرضی سرعت به عنوان عاملی تاثیر گذار در مدیریت دشت های سیلابی ، انتقال مواد آلاینده و رسوبات معلق رودخانه اهمیت آن را دو چندان می کند.یکی از عوامل تاثیرگذار در برآورد درست توزیععرضی سرعت ،زبری مانینگ می باشد که می بایست در تمامی عرض کانال به طور قابل قبول محاسبه گردد.جهت برآورد صحیح توزیع عرضی زبری مانینگ از مدل شبه دوبعدی توزیع عرضی سرعت استفاده شده که با در نظر گرفتنیک ایستگاه هیدرومتری به کمک توزیع عرضی سرعت مشاهداتی واسنجی شده است . به دلیل عرض نسبتاَ زیادرودخانه، درنظر گرفتن یک ضریب زبری مانینگ در کل عرض منطقی نبوده و یک توزیع عرضی زبری مانینگ بدست آمده است. با استفاده از این توزیع زبری، محاسبات هیدرولیک جریان برای پیشبینی سرعت و دبی جریان انجام شدهکه برای دبی اشل های مختلف مطابقت بسیارخوبی با داده های مشاهداتی دارد