سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم روستایی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
بهزاد زمانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده:

در این پژوهش، تنش نوزمینساختی حاکم بر منطقه خوی- ماکو با استفاده از روش تحلیل برگشتی و بااستناد بر حل سازوکار کانونی زمینلرزههای رویداده در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. برای نیل به این هدف، سعی شده است از تمامی دادههای لرزهای در این ناحیه که دارای حل سازوکار کانونی بودهاند استفاده شود. نتایج بدست آمده از این تحلیل، نشان از وجود یک رژیم امتدادلغز با مولفه فشارش N-S و مولفه کششی E-W دارد. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان اظهار کرد که رژیم تنش یاد شده مسبب اصلی زمینلرزه های رویداده در این محدوده بوده و حرکت امتدادلغز راستگرد پارههای گسلی سیاهچشمه- خوی تحت تاثیر این تنش میباشد. در ضمن نتایج بدست آمده با پژوهشهای دیگر پژوهشگران و اندازه گیری های GPS دراین ناحیه همخوانی خوبی را نشان میدهد.