سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سیده نساء موسوی – کارشناسی ارشد اقتصاد
نعمت فلیحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

مساجد تاریخی جامع عباسی و شیخ لطف اله واقع در میدان نقش جهان اصفهان یکی از شاخص ترین شاهکارهای معماری اوایل قرن یازدهم هجری قمری عصرصفویه و از جاذبه های گردشگری تاریخی به شمار می آیند لذا هدف این مطالعه براورد تمایل به پرداخت بازدید کنندگان مساجد تاریخی جامع عباسی و شیخ لطف اله با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و تحلیل عوامل موثر برآن می باشد داده های مورد نیاز از طریق تکمیل ۵۵۰ پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدید کنندگان این مساجد جمع آوری گردیده است برای تحلیل عوامل موثر بر تمایل به پرداخت از الگوی پروبیت رتبه ای استفاده گردید. از میان عوامل موثر برتمایل به پرداخت اثر اندازه خانوار میزان دانش و اگاهی تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی نگرش نسبت به سطح مبلغ ورودی و درآمد برای تمایل به پرداخت اهمیت آماری داشتن متوسط تمایل به پرداخت برای بازدید از مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف اله به ترتیب برابر با ۱۴۹۷ و ۱۴۹۵ تومان به ازای هر فرد به دست آمد.