سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالعلی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدنعمت اله موسوی – دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
علی شکور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

این مطالعه باهدف برآورد تمایل به پرداخت بازدید کندگان سد درودزن با استفاده ازروش ارزشگذاری مشروط CVM و شناخت عوامل موثر برآن صورت گرفت برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه درمیان شهروندان اصفهان شیراز و مرودشت جمع آوری گردید این اطلاعات شامل اطلاعات اقتصادی اجتماعی بازدید کندنگان تمایل به پرداخت آنها و اطلاعات مورد استفاده در تابع تمایل به پرداخت بود عوامل مورد استفاده در تخمین تابع تمایل به پرداخت شامل جنس، تحصیلات شغل و سن پاسخ دهندگان درآمد بعد خانوار تمایلات زیست محیطی فاصله و متغیر بیانگر تورش نقطه شروع بود با توجه به داده های بدست آمده برای تمایل به پرداخت افراد که بصورت مقادیردامنه ای شامل سطوح صفر، ۵۰۰۰-۲۰۰۰ و ۱۰۰۰۰-۵۰۰۰ و ۱۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰-۲۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ ریال بود از روشهای لوجیت استفاده گردید از میان عوامل یاد شده اثر جنس بعد خانوار فاصله و درآمد برتمایل به پرداخت افراد حائز اهمیت آماری بود همچنین مشخص گردید جنس فاصله ودرآمد برتمایل به پرداخت افراد اثر مثبت و معنی دار بود.