سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حیدر محمدقاسم نژادملکی – دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد ا
مرتضی الماسی – استاد گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
رضا مقدسی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در برداشت مکانیکی محصول نیشکر اگر نی در مدت زمان کوتاه پس از عملیات برداشت آسیاب نگردد، دراثر فعال شدن عمل تنفس در محل زخم و شکستگی های قلمه نی، از دست رفتن شیره سلولهای پاره شده و حمله میکرواورگانیسم های انورتاز روی زخم ها، ساکارز موجود در قلمه های نی انورته شده و در نتیجه کیفیت نی و میزان قند قابل استحصال کاهش می یابد. بدین منظور جهت برآورد تلفات قندی و اثر صدمات مکانیکی در کاهش کیفی محصول نیشکردر کشت و صنعت های خوزستان، این مطالعه در مزارع نیشکر کشت و صنعت امیرکبیر انجام گردید. در این مطالعه پیش بینی تلفات کیفی قلمه های نیشکر با استفاده از مدل رگرسیونی که شامل دو نوع متغیر های توضیحی موهومی (کیفی) و کمی است، انجام گرفت. متغیر های توضیحی کمی در این مطالعه ۸ مقطع زمانی شامل: ۳۰ دقیقه، ۶ ،۴۸ ،۳۶ ،۲۴ ،۱۸ ،۱۲ ۷۲ ساعت، فاصله ی زمانی بین برداشت مکانیکی محصول و آسیاب آن در کارخانه می باشد و متغیر های توضیحی موهومی شامل: قلمه نی ها با شدت آسیب دیدگی جزئی، متوسط، شدید و قلمه نی های سالم می باشد. متغیر وابسته نیز، درصد قند های انورته قلمه نی ها است. نتایج نشان داد بیش از ۹۲ درصد تغییرات درصد قند های انورته توسط شدت درجات مختلف آسیب دیدگی قلمه های نی و فاصله زمانی برداشت تا آسیاب آنها در کارخانه توضیح داده می شود. از نتایج داده های کیفی چنین استنباط شده است که آسیب دیدگی های مکانیکی متوسط و شدید قلمه های نی از مهمترین عوامل کاهش دهنده کیفیت و کمیت قند استحصالی در فرآیند برداشت و پس از برداشت است. بطوریکه در مقایسه دو رگرسیون، ضریب زاویه تفاضلی قلمه های آسیب دیده متوسط و شدید نسبت به قلمه های سالم به لحاظ آماری معنی دارشده است