سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آزاده سیف – کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد جنیدی جعفری – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
روشنک رضایی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
شیدا ملک افضلی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دفتر سلامت محیط و کار

چکیده:

آلودگی هوا در شهرهای جهان، مخلوط پیچیده ای از اجزای سمی و عمدتاً محصول فرایندها ی احتراق می باشد؛ ذرات (Particulate Matter: PM) عضو همیشه حاضر این مخلوط هستند. علی رغم طیف وسیع اثرات pm بر سلامت احتمالا مهمترین اثر بهداشتی آن اثر بر مرگ و میر می باشد. هدف مطالعه حاضر برآورد تعداد مرگ های ناشی از بیماریهای قلبی- تنفسی منتسب به آلودگی هوای شهر تهران در افراد بالای ۳۰ سال درسال ۱۳۸۵ بوده است. روش تحقیق: پس از جمع آوری اطلاعات جمعیت، مرگ و میور غلظت ذرات در شهر تهران از مراکز مربوطه، برا ی محاسبات آمار ی و بررسی توزیع موارد فوق از نرم افزار های آماری Excel و SPSS استفاده گردید . فوت منتسب به کمک نرم افزار AirQ بر اورد گردیده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که غلظت PM2.5 به عنوان شاخص آلودگی هوا در طرح حاضر برابر ۱۱/۳۴ g/m3μ در سال ۸۵ بوده است. این میزان با استفاده از نسبت PM2.5 : PM10 معادل ۰/۵ و میانگین روزانه غلظت PM10 و تعداد مرگ منتسب ۵۳۸۸ (۷۵۰۸ – ۲۳۶۰ : CI95% ) مورد یا حدود ۳۹/۹۰ درصد از کل مرگ های قلبی تنفسی افراد بالای ۳۰ سال در شهر تهران در سال ۸۵ برآورد شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده اثرات آلودگی هوا در شهر تهران قابل توجه می باشدبه علت مشکلاتی موجود در ثبت علت فوت در گواهی فوت، احتمال بیش شماری موارد منتسب وجود دارد.