سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش تاج الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانش
محمدحسین باقری پور – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و

چکیده:

پدیده ی روانگرایی یکی از علل اصلی خرابی سازه ها در خلال زلزله می باشد. وقوع زلزله های شدید باعث کاهش شدید یا از بین رفتن کامل مقاومت برشی خاک های ماسه ای در اثر افزایش فشار آب حفره ای می گردد، به این پدیده روانگرایی اطلاق می گردد. طی سالیان متمادی تلاش های زیادی جهت ارزیابی پتانسیل وقوع و یا عدم وقوع این رویداد انجام شده است. یکی از معروفترین و عملی ترین روش ها، روش تنش سیکلی می باشد که در آن تنش های ایجاد شده در خاک در اثر زلزله با مقاومت سیکلی خاک که از نتایج آزمایشگاهی به دست می آید، مقایسه می گردد و بر این اساس ضریب اطمینان در مقابل روانگرایی برآورد می گردد. جهت ایجاد امکان مقایسه بین بارهای نامنظم و تصادفی زلزله با بارهای هارمونیک و منظم وارد شده به نمونه ی خاک در آزمایشگاه، نیروهای ارتعاشی زلزله با یک سری سیکل های معادل که اثر مخربی برابر با بارهای زلزله داشته باشند معادل سازی می شوند. روش هایی که جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی و همچنین تعیین تعداد سیکل های معادل زلزله استفاده می شوند، عموماً فقط تابع بزرگی و شتاب ماکزیمم زلزله می باشند و در آنها از تمامی تاریخچه شتاب- زمان استفاده نمی شود و مضافاً اثر پارامترهایی چون فرکانس غالب در آن ها در نظر گرفته نشده است. در این تحقیق با استفاده از مساوی قرار دادن شدت آریاس دو نوع بارگذاری نامنظم و هارمونیک، معادله ای جهت برآورد تعداد سیکل های معادل زلزله جهت ارزیابی روانگرایی ارائه شده است و با استفاده از روش پیشنهادی و آنالیز غیر خطی، تعداد سیکل های معادل زلزله ی شدید انتخابی برای یک نوع پروفیل خاک تخمین و نتایج حاصله با نتایج دیگران مورد مقایسه قرار گرفته است و نشان داده شده است که نتایج تحقیق حاضر به دلیل استفاده از تمام رکورد شتاب نگاشت و در نظر گرفتن تأثیر فرکانس غالب منطقی تر از تحقیقات مشابه است