سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی افتخاری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

به منظور بررسی مقاومت ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ۵ ژنوتیپ گندم نان تلاقی هایی بهصورت دیآلل یکطرفه بین آنها انجام شد والدها و ده تلاقی نسل اول درطرح بلوکهای کامل تصادفی درگلخانه کشت شدند و پس از مایه زنی با ویروس موزائیک رگه ای WSMV صفات تیپ آلودگی IT دوره کمون LP سطح زیرمنیحنی پیشرفت بیماری AUDPC و میزان غلظت ویروس براساس آزمون Elisa ارزیابی شد نتایج تجزیه واریانس بیانگر وجود تلاقیهای ژنتیکی بین تیمارها بوددرنتیجه وجود اثرافزایشی و غیرافزایشی ژنها درکنترل صفات مورد بررسی محرز گردید درروش گریفینگ نسبت MS(GCA)/MS(SCA) برای تمامی صفات معنی دار بود که حاکی ازاهمیت بیشتر واریانس افزایش نسبت به واریانس غیرافزایشی می باشد براساس تجزیه و تحلیل به روش هیمن جینکز برای صفات مورد مطالعه احتمالا مدل افزایشی – غالبیت مناسب می باشد باتوجه به نتایج بدست آمده غالبیت از نوع نسبی و فوق غالبیت بود.