مقاله برآورد ترسیب کربن چهار گونه بنه (Pistacia atlantic)، کیکم (Acer monspessulanum)، بادام کوهی (Amygdalus scoparia) و افدرا (Ephedra procera) در منطقه حفاظت شده باغ شادی هرات (استان یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: برآورد ترسیب کربن چهار گونه بنه (Pistacia atlantic)، کیکم (Acer monspessulanum)، بادام کوهی (Amygdalus scoparia) و افدرا (Ephedra procera) در منطقه حفاظت شده باغ شادی هرات (استان یزد)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افدرا
مقاله بادام
مقاله بنه
مقاله ترسیب کربن
مقاله کیکم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الفتی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: مصلح آرانی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق پتانسیل ترسیب کربن گونه های بنه، کیکم، بادام و افدرا در منطقه حفاظت شده باغ شادی هرات در استان یزد مورد مطالعه قرار گرفت. در گونه بنه پتانسیل ترسیب کربن علاوه بر منطقه حفاظت شده در منطقه تحت چراء نیز مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای گزینش درختان مورد مطالعه از روش نمونه برداری طبقه ای (طبقات قطری) استفاده شد. نمونه برداری از بنه پس از قطع درخت اندام های مختلف (ریشه، تنه و شاخه و برگ ها) در هر کلاسه قطری بادقت توزین شدند. به منظور تخمین میزان لاشریزه در هر پلات یک قطعه نمونه ۱ متر مربعی پیاده و لاشریزه موجود بادقت توزین شد. نمونه ها خشک و سپس درصد کربن آلی به روش احتراق در کوره تعیین شد. با تعیین وزن خاکستر و با دردست داشتن وزن اولیه و نسبت کربن آلی به مواد آلی میزان ترسیب کربن برای هر گیاه به صورت جداگانه محاسبه شد. نتایج نشان داد که میزان ترسیب کربن گونه بنه در منطقه حفاظت شده برابر ۶٫۲۳۲ تن در هکتار و برای منطقه تحت چراء این مقدار برابر ۴٫۴۶۱ تن در هکتار به دست آمد. تفاوت معنی داری بین ترسیب کربن هیچ کدام از اندام های اندازه گیری شده درخت بنه بین دو منطقه حفاظت شده و تحت چراء به دست نیامد. مقایسه ترسیب کربن گونه های مختلف نشان داد که گونه بادام بیشترین و افدرا کمترین ترسیب کربن را در یک هکتار داشتند. به طورکلی نتیجه گیری شد که گونه های مورد مطالعه نقش مهمی در ترسیب کربن در رویشگاه های خود در جنگل های خارج از شمال ایفا می نمایند.