سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی – دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی-گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلا
احسان توکلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی -گروه مهندسی آب دانش

چکیده:

گسترش روز افزون جمعیت جهانی و کاهش منابع آبی و از طرفی مصرف بیش از ۹۰ درصد اب در بخش کشاورزی نیاز به نگرشی بهتررا در مصرف آب این بخش می طلبد. یکی از مهمترین عناصر در محاسبات نیاز آبی گیاه ، تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع است. امروزه روشهای فراوانی جهت محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع وجود دارد ولی روش فائو – پنمن – مانتیث از طرف فائو به عنوان روش استاندارد توصیه شده است که نتاسفاه ای روش نیاز به داده های دقیق ، زیاد و محاسبات پیچیده ای دارد که استفاده از آن را دشوار ساخته است. در این مقاله ابتدا داده های آاری ۵۰ سال (۱۹۶۰-۲۰۰۹) منطقه تربیت حیدریه جمع آوری شد سپس تبخیر و تعرق بروش فائو – پنمن – مانتیث در این مدت محاسبه گردید. سپس با استفاده از ANN شبکه ای بین دمای حداکثر – حداقل (کمبود داده) و تبخیر و تعرق بروش فائو – پنمن – مانتیث استخرااج گردید مقایسه نتایج حاصله از شبکه عصبی مصنوعی و محاسبه تبخیر و تعرق با روابط ارائه شده توسط فائو حکایت از همبستگی بالایی در حدود ۸۷ درصد را دارد.