سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی دستورانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
سمانه پورمحمدی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه یزد
محمدحسن رحیمیان – کارشناس ابیاری و زهکشی مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

برآورد دقیق میزان تبخیر و تعرق واقعی محصولات زراعی و باغی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی و بهینه سازی آب خصوصا در مناطق خشک و کم آب دارد دراین تحقیق جهت ارزیابی الگوریتم سبال توازن انرژی سطحی زمین در برآورد تبخیر و تعرق واقعی به تخمین تبخیر و تعرق واقعی درخت پسته منطقه اردکان در استان یزد پرداخته شده است برای این کار از یک سیر زمانی تصاویر ماهواره ای مودیس مشتمل بر ۱۳ تصویر در طول دوره رشد پسته استفاده و نقشه تبخیر و تعرق درختان پسته در منطقه مطالعاتی تهیه شده است نتایج این تحقیق نشان میدهد که توسط تبخیر و تعرق واقعی پسته درمنطقه مطالعاتی ۱۱۵۰ میلی متر است که در مقایسه با مقدار آب مصرفی در طول یک دوره رشد بسیار کمتر است این نتایج حاکی از ضروریات برنامه ریزی جهت تدوین تقویم مناسب آبیاری و نیز توصیه دور و عمق مناسب برای ابیاری باغات پسته اردکان است با این اقدامات ضمن افزایش بهره وری از هدررفت مقادیر قابل توجه آب بواسطه ابیاریهای بیش از حد نیز جلوگیری خواهد شد.