سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی کرمانشاه
سیدعلیرضا مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهر
عبدالمجید لیاقت – استاد گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
بهمن فرهادی بانسوله – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم جهت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی تعیین تبخیر و تعرق (ET) محصولات کشاورزی می باشد معمولا این پارامتر به دلیل مشکلات موجود در اندازه گیری مستقیم، به طور غیر مستقیم و بر اساس داده های هواشناسی در ایستگاه های هواشناسی برآورد می گردد. با توجه به تغییرات مکانی پارامترهای هواشناسی و نتیجتا تبخیر و تعرق، استفاده از روش هایی از جمله روش های مبتنی بر سنجش از دور که این تغییرات را در نظر می گیرند مطلوب است. الگوریتم توازن انرژی سطح برای زمین (SEBAL) روشی است که در برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهوار های در برخی از مناطق دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی دقت تبخیر وتعرق روزانه حاصل از الگوریتم سبال در مقابل تبخیر و تعرق پتانسیل حاصل از روش پنمن-مانتیث است. این تحقیق در دشت ماهیدشت کرمانشاه، ایران، با استفاده از ۴ تصویر ماهواره LANDSATTM، در سال ۲۰۱۰ برای ارزیابی تبخیر و تعرق مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از مدل SEBAL و روش پنمن-مانتیث یک تفاضل مطلق ۰/۶۲ میلیمتر در روز برای مقیاس ناحی های نشان داد.