سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین دقیق مقدار تبخیر و تعرق یکی از مهمترین عوامل مدیریت آب در مزرعه و رسیدن به عملکرد بهینه است . طی سالهای گذشته، مدل ترکیبی پنمن- مونتیث (PM) به عنوان روشی دقیق در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (Eto) شناخته شده است. اما برای استفاده از این معادله ایستگاه های هواشناسی باید مجهز به وسایل اندازه گیری دمای هوا، سرعت باد، رطوبت نسبی و تابش سنج یا آفتابنگار باشد . تجهیز چنین ایستگاه هایی برای مزارع کشاورزی گران تمام می شود. در این مطالعه مدل PM به شکل سادهتری تبدیل شد تا بتواند مقادیر ETo را برای استان خوزستان فقط با اندازه گیری پارامتر دمای هوا در منطقه، برآورد کند . سپس نتایج بدست آمده از این مدل با مدل هارگریوز – سامانی مورد مقایسه قرار گرفت . مبنای این مقایسه نیز نتایج بدست آمد ه از مدل اصلی پنمن – مونتیث بود. در این مطالعه مشخص شد که مدل بنیان شده ETo را با دقت بالاتری نسبت به روش هارگریوز برآورد میکند. به طوری که ریشه متوسط مجذور خطا برای روش بنیان شده ۰/۹۱ میلیمتر در روز و برای روش هارگریوز ۱/۱۳ میلیمتر در روز بدست آمد . همچنین متوسط خطای نسبی برای روش بنیان شده ۱۶ درصد و در روش هارگریوز ۲۱ درصد بدست آمد . هچنین نتایج نشان دادند که در منطقه مورد مطالعه، مدل بنیان شده به مراتب کمتر از مدل هارگریوز تحت تاثیر وزش باد قرار می گیرد .