سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منا عصاره مستقیم – کارشناس ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه تهران و کارشناس مهندسین مشاور یکم
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
لنا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تبخیر و تعرق از جمله پارامترهای مهم در چرخه هیدرولوژی و یک کمیت تعیین کننده برای طراحی، بهر هبرداری و مدیریتسیستم های آبیاری به شمار می رود. کمبود داده های هواشناسی در ایستگاه های زمینی مانعی جدی برای مدیریت مناسب منابع آباست. ترکیب مدل های تبخیر و تعرق با سنجش از دور پیشنهادی کاربردی برای بدست آوردن تغییرات زمانی تبخیر و تعرق است.در این بررسی تبخیر و تعرق در ۵ مزرعه نیشکر واقع در منطقه نیمه خشک خوزستان در مدل تجربی وابسته به دمای لیناسر با استفاده از داده دمای سطح زمین (به عنوان داد ه های ورودی) بدست آمده از ۲۳۸ تصویر بدون ابر ماهواره نوا ، سنجنده AVHRR طی سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۴ محاسبه شد، و با مدل پنمن مانتیث به عنوان مدل مبنا در مقیاس روزانه مقایسه شد. نتایج نشان داد، مدل تجربی وابسته به دمای لیناسر با خطای نسبی ۱/۳ میلی متر در روز و ضریب تبیین ۰/۸۳ برآورد خوبی از تبخیر و تعرق با استفاده از سنجش از دور در منطقه در حال مطالعه دارد.