سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهاره حسن پور – دانشجوی دکتری رشته آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
فرهاد میرزایی – استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
صالح ارشد – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
سیدفرداد ریاضی – فارغ التحصیل رشته شیمی تجزیه دانشگاه ارومیه

چکیده:

با توجه به محدود بودن منابع آب در کشور استفاده از راهکار مناسبی جهت تعیین نیاز آبی واقعی گیاهان ضروری است. تبخیر و تعرق گیاهان جزئی از بیلان انرژی سطح زمین است که تصاویر ماهواره ای امکان اندازهگیری آن را در اختیار می گذارند. این تصاویر امکان برآورد تبخیر و تعرق به صورت بهنگام و با توجه به شرایط منطقه در هر پیکسل را در اختیار قرار می دهند الگوریتمهای متعددی برای برآورد تبخیر وتعرق گیاهان در اختیار است از جمله الگوریتم بیلان انرژی سطح زمینSEBAL در این تحقیق الگوریتم سبال برای برآورد تبخیر و تعرق گ یاهان زراع ی با استفاده از تصویر ماهواره ای مودیس و داده های هواشناسی شهرستان کرمان اجرا شد و نتایج به دست آمده با مقاد یر لایس یمتری اندازه گیری شده مقایسه گردید. مقدار RMSE29/0 به دست آمد، متوسط خطای نسبی در مورد تبخی ر و تعرق روزانه۶/۲% و در مورد تبخیر و تعرق ساعتی۴/۲% می باشد.