سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد امیدوار – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فرد
کامران داوری – دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
صالح ارشد – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمد موسوی بایگی – دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق کارایی یک روش نسبتاً جدید به نام متریک در برآورد تبخیر و تعرق واقعی (Etact) بر روی سه محدوده کشاورزی واقع در مجاورت ایستگاه های سینوپتیک مشهد، گلمکان و قوچان مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام اینکار از تصاویر سنجنده استر و الگوریتم توازن انرژی متریک استفاده شد. روش متریک با استفاده از تبخیر و تعرق مرجع (مبتنی برداده های زمینی) کالیبره میشود، تا خطای محاسباتی معمول در روشهای بیلان انرژی مبتنی بر سنجش از دور را کاهش دهد. با توجهبه نتایج به دست آمده، میانگین تبخیر و تعرق واقعی برای سه محدوده کشاورزی گلمکان، مشهد و قوچان به ترتیب برابر با ۲/۰۶،۰/۹۵۹ و ۰/۸۵ میلی متر در روز به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که مدل توازن انرژی متریک از مدل های مناسب جهت برآوردتبخیر و تعرق واقعی در مقیاس محلی در منطقه مورد مطالعه می باشد.