سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اکبری – استادیار پژوهش بخش آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
قاسم زارعی – استادیار پژوهش بخش آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حسین دهقانی سانیج – استادیار پژوهش بخش آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

تبخیر- تعرق واقعی یکی از پارامترهای ضروری جهت بهبود مدیریت آبیاری و برنامه ریزی آبیاری در مزرعه است که برآورد آن به کمک مدل های شبیه سازی و اطلاعات مزرعه ای قابل انجام است. در این تحقیق تأثیر تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری بر میزان تبخیر- تعرق واقعی در محصول گندم در شبکه آبشار اصفهان، بررسی گردید. بدین منظور با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت های مختلف آب آبیاری و بهره گیری از تلفیق اطلاعات مزرعه ای، مدل های شبیه سازی و برنامه بهینه آبیاری(زمان و عمق)، تبخیر تعرق واقعی گیاه برای محصول گندم تعیین شد و عملکرد محصول، بهره وری مصرف آب در شرایط مدیریت زارع و پیشنهادی مدل شبیه سازی و مقایسه گردید. نتایج نشان داد که تبخیر تعرق واقعی گیاه با افزایش میزان آب کاربردی تا عمق بهینه افزایش می یابد، لیکم افزایش عمق آب آبیاری بیش از عمق بهینه تأثیر معنی داری بر تبخیر تعرق واقعی گیاه نداشت. همچنین با افزایش شوری آب آبیاری، تبخیر تعرق واقعی و در نتیجه عملکرد محصول کاهش یافت. با اعمال برنامه بهینه آبیاری، تبخیر تعرق واقعی و در نتیجه عملکرد محصول گندم حدود ۱۵ درصد افزایش داشت. این نتایج حاکی از آن است که با تعیین تبخیر تعرق واقعی گیاه و برنامه ریزی صحیح آبیاری و بکارگیری مدیریت زراعی مناسب می توان ضمن کاهش حدود ۲۰ درصد در میزان آب آبیاری، عملکرد محصول را به میزان ۱۵ درصد و سودمندی آب را ۴۵ درصد افزایش داد.