سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه احمدزاده قره گویز – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید مجید میر لطیفی – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
کورش محمدی – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
عباس خاشعی سیوکی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تبخیر- تعرق یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی بوده و تعیین دقیق آن برای مطالعات بیلان آبی، نیاز آبیاری ومدیریت منابع آب ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی دقت سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی(ANFIS) در برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه(ET₀) با استفاده از حداقل داده های هواشناسی به انجام رسید. بر این اساس ترکیب های مختلفی از داده های روزانه هواشناسی ایستگاه کرمان، شامل ساعات آفتابی، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد به عنوان ورودی، و تبخیر- تعرق مرجع محاسبه شده با روش فائو پنمن- مانتیث به عنوان خروجی ANFIS استفاده شد. برآوردهای ET₀ از روش ANFIS با شبکه عصبی مصنوعی(ANN)، رگرسیون خطی چند گانه (MLR) و مدل های تجربی ماکینک، پریستلی- تیلور، هارگریوز- سامانی، فائو بلانی- کریدل و ریچی مورد مقایسه قرار گرفت. کارایی روش های مورد مقایسه، با استفاده از آمارهای ریشه میانگین مربع خطا(RMSE)، خطای انحراف میانگین (MBE) و ضریب تعیین (R²)، مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل ANFIS85 تنها با سه پارامتر ورودی شامل تشعشع خورشیدی، دمای حداکثر هوا و سرعت باد، و RMSE=0/228, MBE=./173, R²=./۹۸۴ نسبت به مدل های ANN,MLR و تمامی روش های تجربی مورد استفاده از دقت بالاتری برخوردار است.