سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل احمدی – کارشناس ارشد سنجش ازدور و GIS
فرزاد بیات موحد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
پرویز عبدی نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
باقر بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آگاهی از میزان آب مصرفی گیاهان اعم از زراعی و غیرزراعی یک عامل کلیدی درمدیریت برنامهریزی و تخصیص منابع اب به شمار می رود امروزه بکارگیری داده های سنجش از دور توسعه یافته و جهت برآورد مقادیرتبخیر – تعرق درسطوح وسیع استفاده گردیده است دراین مطالعه با استفاده ازمدل بیلان انرژی سطحی برای زمین و تصاویر سنجنده MODIS توزیع زمانی تبخیر – تعرق واقعی دردشت خدابنده استان زنجان مورد بررسی قرارگرفت تصاویر مورد استفاده دراین تحقیق مربوط به ماه های می ژوئن جولای اولت و سپتامبر سال ۲۰۰۹میلادی می باشند برای دستیابی به هدف تحقیق ابتدا تبخیر – تعرق واقعی روزانه در سطح دشت خدابنده محاسبه و سپس با استفاده از نقشه های تبخیر – تعرق روزانه به دست آمده از مدل بیلان انرژی سطحی برای زمین و مقادیر تبخیر تعرق گیاه مرجع محاسبه شده با روش فائو – پنمن – مونتیت مقادیر تبخیر – تعرق ماهانه بدست آمد درنهایت با داشتن تبخیر – تعرق ماهانه نقشه های تبخیر – تعرق فصلی حاصل گردید.