سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید یزدانی – دانشجوی دکتری مهندسی آب دانشگاه فردوسی
بیژن قهرمان – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی

چکیده:

تبخیر و تعرق یکی از مهمترین مولفه های چرخه آب در طبیعت است و تعیین دقیق آن برای مطالعت بیلان آبی، آبیاری و برنامه ریزی و مدیریت منابع آب ضروری است. تبخیر عامل موثری در محاسبه بیلان آب در مناطق مختلف است . در بررسی منابع آب یک منطقه علاوه بر کمیت آب موجود، بر کیفیت آن نیز تاثیر می گذارد. برای انجام این تحقیق از آمار و اطلاعات هواشناسی ایستگاه هواشناسی آمل- هراز طی سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۷ استفاده شد. این آمار و اطلاعات شامل درجه حرارت های حداقل، حداکثر، رطوبت نسبی(حداکثر و حداقل) ساعات آفتابی و سرعت باد می باشند. مقادیر تبخیر از تشت به صورت روزانه برداشت و برای سنجش عملکرد شبکه مورد استفاده قرار گرفت. برای اجرای شبکه پارامترهای هواشناسی فوق به عنوان ورودی و میزان تبخیر از تشت بعنوان خروجی لحاظ شدند. برای انتخاب بهترین مدل از معیار های ضریب همبستگی، جذر میانگین مربع خطا و میانگین خطای مطلق استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کارایی بالایی مدل پرسپترون چند لایه در برآورد تبخیر از سطح آزاد می باشد. شایان ذکر است که مقادیر ضریب همبستگی، جذر میانگین مربع خطا ومیانگین خطای مطلق در بهترین مدل به ترتیب برابر ۰/۹۵، ۰/۷۲ و ۰/۲۲ می باشد. لذا با محاسبه نسبتاَ دقیق تبخیر از سطح آزاد می توان راهکارهای اساسی و مدیریتی موثر در جهت کاهش اثرات بحران ناشی از خشکسالی و حفاظت از منابع آب اعمال نمود.