سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسمعیل ابونوری – بخش اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
محمد اسکندری – عامل توسعه خوشه قطعات خودروی سمنان
مصطفی هدایتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

تا کنون مطالعات متعددی در تخمین توابع تولید در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت صورت گرفته است. صنعت بویژه صنعت ساخت قطعات خودرو در اقتصاد استان سمنان پر اهمیت میباشد. بنابراین، مدیریت خردمندانه در تصمیم گیری های مرتبط با این حوزه مهم است. هدف از انجام این پژوهش برآورد تابع تولید در شبکه سازندگان قطعات و مجموعه های فلزی خوشه قطعات خودرو با استفاده از اطلاعات مقطعی سال ۱۳۸۹ میباشد. برای این کار از تصریح تابع تولید کاب داگلاس استفاده میگردد. مقاله حاضر از نظر شیوه جمع آوری آمار و اطلاعات، میدانی (پرسشنامه ای) و از نظر هدف مقاله کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل ۳۵ پرسشنامه مربوط به اعضای شبکه سازندگان قطعات خودرو با حضور در واحدهای مذکور تهیه گردید. از نظرروش تحقیق نیز برآورد پارامترها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی صورت میگیرد. در مقاله حاضر جامعه آماری تولیدکنندگان خوشه قطعات خودروی سمنان و واحد آماری هر یک از سازندگان قطعات و مجموعه های فلزی خوشه قطعات خودروی سمنان است. نتایج حاصل از برآورد تابع تولید نشان میدهد که در سال مورد مطالعه( ۱۳۸۹ )، ضریب کشش کار ۰٫۵۵ % است، این بدان معناست که با فرض ثابت بودن سایر عوامل تولید، یک درصد افزایش در نهاده نیروی کار باعث افزایش ۰٫۵۵ درصد در تولیدات این شبکه میگردد. همچنین کشش سرمایه ۰٫۵۷ % است، یعنی به ازای یک درصد افزایش در میزان سرمایه، تولید ۰٫۵۷ درصد افزایش خواهد یافت. این نتایج نشانگر سرمایه بر بودن و بازدهی صعودی نسبت به مقیاس در تولیدات شبکه است.