سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس امینی فرد – شرکت برق منطقه ای فارس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی ایران
سارا استدلال – شرکت برق منطقه ای فارس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی ایران

چکیده:

در این تحقیق پس از تشخیص رابطه تقاضای برق خانگی بامتغیرهای قیمت متوسط برق، درآمد قابل تصرف، قیمت گازمایع، تعداد مشترکین برق خانگی و شاخص های درجه گرمی و برودت هوا، این رابطه با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای دوره مورد مطالعه (۱۳۴۶ – ۷۹) برآورد گردیده است . جهت برآورد از روش هم تجمعی یوهانسن – ژوسیلیوس (۱۹۹۰) و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده وازمتغیرهای مقدارمصرف برق دربخش خانگی، قیمت متوسط فروش برق به بخش خانگی، تعدادمشترکین برق دربخش خانگی، درآمدقابل تصرف، قیمت گازمایع، شاخص درجه گرمی هوا وشاخص درجه برودت هوادر الگو استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد بلند مدت نشان می دهد که سه رابطه تعادلی بین متغیرهای الگو وجود دارد که فقط یکی ازاین روابط دارای توجیه اقتصادی می باشد . با توجه به این رابطه در بلند مدت کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع تقاضا کوچکتر از واحد و کشش تعداد مشترکین نسبت به تقاضا بیشتر از واحد می باشد .
نتایج برآورد مدل تصحیح خطا نشان می دهد که در کوتاه مدت رشد متغیرهای قیمت برق، درآمد و قیمت گاز مایع به همراه شاخص های درجه گرمی و برودت هوا تاثیری بر رشد تقاضا نداشته و تنها رشد تعداد مشترکین با دو دوره تاخیر و متغیر مجازی که اثر دوران جنگ را نشان می دهد بر رشد تقاضا اثر گذار است . باتوجه به تابع واکنش ضربه ای تعمیم یافته (GIR) این نتیجه حاصل گردیدکه اثرشوک درآمدی برتقاضا بیش ازاثرشوک قیمتی می باشد .