مقاله برآورد تابع تقاضای بیمه های مسوولیت در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: برآورد تابع تقاضای بیمه های مسوولیت در ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه مسوولیت مدنی
مقاله تقاضای بیمه
مقاله روش ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، تابع تقاضای بیمه های مسوولیت در ایران برآورد شده است و میزان اهمیت و تاثیرگذاری متغیرهایی همچون درآمد ملی سرانه، نرخ تورم و خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسوولیت بر تقاضای بیمه های مسوولیت در کشور اندازه گیری شده است. قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل کل کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۷ می باشد.
نتایج تحقیق مشخص می کند که بین درآمد ملی سرانه و تقاضای بیمه های مسوولیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درآمد ملی سرانه، تقاضای بیمه های مسوولیت ۱٫۶۰ درصد افزایش می یابد به عبارتی بیمه مسوولیت یک کالای (خدمت) لوکس می باشد. بین خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسوولیت و تقاضای بیمه های مسوولیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسوولیت یک درصد افزایش یابد، تقاضای بیمه های مسوولیت ۰٫۲۴ درصد افزایش می یابد. بین نرخ تورم و تقاضای بیمه های مسوولیت رابطه منفی وجود دارد که به لحاظ آماری معنادار نیست.