سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه ته
علی رحیمی خوب – دانشیار،گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
فرشید صابری – دانشجوی کارشناسی،گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
سونیا زبردست – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه ته

چکیده:

تابش خورشید مهمترین متغیر هواشناسی و منشا انرژی برایتمامی تحولاتی است که در جو و سطح زمین صورت میگیرند این پارامتر به ندریت در ایستگاههای هواشناسی اندازه گیری می شود از این رو به روشهای مختلفی شبیه سازی و برآورد می شود از جمله روشهای شبیه سازی می توان استفاده از داده های سنجش از دور را نام برد دراین تحقیق مدل آماری جهت برآورد تابش خورشیدی رسیدن به زمین در شهر کرمانشاه و اسنجی و ارزیابی شد اساس این مدل شامل تعیین شاخص پوشش ابر برای هر پیکسل تصاویر ماهواره ای و همبستگی خطی بین شاخص پوشش ابر بدست امده و شاخص صافی هوا اندازه گیری شد ه درا یستگاه هواشناسی می باشد نتایج بررسی نشان داد که سازش خوبی بین تابش بدست امده از مدل و تابش اندازه گیری شده درایستگاه می باشد بطوریکه شاخصهای آماری ضریب تعیین R2 و جذر میانگین مربع خطا RMSE بترتیب ۰/۸۶ و ۸ درصد تابش رسیده به زمین را برآورد می کند.