سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ارش رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی پردیسابوریحان، دانشگاه تهران
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی پردیسابوریحان،دانشگاه تهران

چکیده:

تابش خالص Rn)یکی از اجزاء اصلی رابطه پنمن – مونتیث در برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجعETo) است. این پارامتر در ایستگاههای هواشناسی، توسط روابطی که آلن و همکاران ارائه دادهاند، و با استفاده از پارامترهای دمای هوا، رطوبت نسبی و تابش خورشیدی محاسبه میشود. به جز دمای هوا پارامترهای دیگر در خیلی از ایستگاههای هواشناسی یا اندازه گیری نمی- شوند و یا در صورت اندازهگیری، معمولا به شکل مجموعه دادههای یکپارچه و کامل نیستند. در این مطالعه، روش سادهای برای تخمین تابش خالصبا استفاده از پارامتر دمای هوا، در ایستگاه اهواز ایجاد شد. نتایج نشان میدهند کهRn توسط این روش، در حدود۲/۶ درصد بیشتر از روش آلن تخمین میخورد. همچنین، مقادیر EToبدست آمده توسط این روش، فقط۱/۱درصد بیشتر ازETo پیشنهادی آلن برآورد شده است. پس میتوان به این نتیجه رسید که مدل ایجاد شده، خطای قابل ملاحظهای در تخمینETo ایجاد نمیکند.