سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی قربانی – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

در مقاله حاضر رفتار آشوبناک دمای هوای بیشینه و کمینه ایستگاه سینوپتیک تبریز در دوره آماری ۱۳۸۵-۱۳۷۱ بررسی شده است. فضای حالت ارائه شده توسط تاکن که سیر تکاملی سیستم های دینامیکی را توصیف می کند با استفاده از تئوری زمان تاخیر انجام گردید . بر اساس مقدار نخستین حداقل میانگین اطلاعات متقابل ، زمان تاخیر ۵۱ روز محاسبه و نهایتابر اساس زمان تاخیر بدست آمده و بازاء بعد محاط ۱ تا ۲۰، بعد همبستگی برای دمای بیشینه ۶ و برای دمای کمینه ۶/۹ حاصل گردید.