سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهر رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
فریبا زینالی – استادیار دانشگاه ارومیه
سیامک عصری رضایی – استادیاردانشگاه ارومیه
محمد علیزاده –

چکیده:

این تحقیق درجهت تعیین مقادیر عناصر آهن روی کلسیم و مس درچهار نوع نان لواش – سنگک باگت و تست و آردهای متناظر آنها و مقایسه نان و آرد متناظر آن و تعیین نانی با کیفیت تغذیه ای مناسب صورت گرفته است براساس نتایج بیشترین مقدار آهن و روی دربین آردها مربوط به ارد سنگک و دربین نانها مربوط به لواش بود بیشترین مقدارکلسیم مربوط به ارد و نان لواش بود و کمترین این مقدار مربوط به ارد باگت بود سه نان لواش سنگک و تست از نظر میزان کلسیم تفاوت معنی داری ندارند بیشترین مقدار عنصر مس درارد و نان لواش و کمترین آن در ارد و نان باگت مشاهده شد براساس این تحقیق بهترین نوع نان از نظر عناصر معدنی نان لواش تشخیص داده شد.