مقاله برآورد برخی پارامترهای ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: برآورد برخی پارامترهای ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در گندم نان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه F2
مقاله گندم
مقاله وراثت پذیری عمومی
مقاله واریانس ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاریان کاشانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ورهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعیان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه یکی از مشکلات اصلاح کنندگان نبات، تشخیص نحوه وراثت صفات اقتصادی و میزان تاثیرپذیری آنها از محیط است. به همین منظور آزمون نتاج نسلهای در حال تفرق، برای دست یابی به شواهد بعدی رفتار اصلاحی گیاهان خاص یا ارقام، اجرا می گردد. به دلیل کمی بذر امکان اجرای آزمایش تکراردار با استفاده از طرح آزمایشی وجود نداشت. به همین دلیل از طرح آزمایشی استفاده نشد و قطعه زمین مورد آزمایش یکنواخت در نظر گرفته شد. در این راستا، به منظور بررسی نحوه توارث صفات فنولوژیک و مورفولوژیک موثر در عملکرد و ارتباط آنها با عمکرد، لاینFM36  در قالب طرح یکنواخت و تصادفی در سال زراعی ۱۳۸۸ (اواسط اسفند) در مزرعه موسسه تحقیقاتی و آزمایشگاه بیوتکنولوژی کاشان انجام شد و تنوع مورفولوژیک در نسل F2 گندم حاصل از تلاقی والدین اما با صفات مورفولوژیک متضاد، بررسی نحوه توارث برخی از صفات و نیز برآورد واریانس ژنتیکی و وراثت پذیری عمومی صفات مورد مطالعه آزمایشی در مزرعه و آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که صفات کرک داری گلوم ها و بهاره بودن هر کدام با یک ژن غالب کنترل میشود که مستقل از هم به ارث می رسند اما فشردگی سنبله تحت وراثت بیش از یک ژن قرار دارد. برآورد وراثت پذیری عمومی صفات کمی نشان داد که صفاتی مانند ارتفاع بوته، طول سنبله، عملکرد کاه در بوته، عملکرد دانه در بوته، تعداد پنجه، ماده خشک تولیدی در بوته و شاخص برداشت دارای وراثت پذیری عمومی بالایی بوده و صفات تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک وراثت پذیری عمومی متوسطی داشته و صفت فشردگی سنبله از وراثت پذیری پایینی برخوردار است.