سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین روشان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
قربان وهاب زاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کریم سلیمانی – استاد مرکز RS,GIS دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عبدالواحد خالدی درویشان – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری

چکیده:

جهت حفظ تعادل طبیعی سامانه رودخانه، برداشت شن و ماسه از بستر رودخان هها باید با رعایت قوانین آن و ب هطور قطع کمتراز میزان حداکثر مجاز برداشت صورت پذیرد. برداشت ب یرویه شن و ماسه از بستر رودخان هها ب هعنوان یکی از مسائل مهم زیست محیطی در سا لهای اخیر در جهان مطرح بوده است. در این تحقیق از سه مدل رگرسیونی توانی در محیط نر مافزارهایM.S. Excel و SPSS ب همنظور تعیین میزان بار کل رسوبی رودخانه زارم رود و ظرفیت مجاز برداشت مواد رسوبی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان کل بار رسوبی سالانه رودخانه زارم رود ۳۸۷۹/۹ تن است که میزان مجاز برداشت سالانه ۳۸۰/۵۲ تن تعیین شد. اگر میزان برداشت از این مقدار تجاوز کند برداشت غیرمجاز محسوب شده و موجب تغییرات موفولوژیکی و هیدرولیکی سامانه رودخانه خواهد شد.