سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه کوپال – مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد
خدیجه نائمی – کارشناس ارشد آمار مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد
وحید جعفری – کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صد وقی یزد
سیدمحمود رکن الدینی – پزشک عمومی،مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد

چکیده:

سابقه و اهداف: شواهد معتبر بین المللی نشان می دهد که ایمنی بیماران در مراکز بهداشتی و درمانی در وضعیت مطلوبی قرارندارد.مراقبتهای نا ایمن در بیمارستانها هزینه های زیادی را بر اقتصاد ملی کشور تحمیل می کنند. برآورد این هزینه ها به اتخاذتصمیمات مناسب برای کنترل آنها کمک می کند.هدف اصلی این پژوهش برآورد خسارات اقتصادی ناشی از مراقبت های نا ایمن در بیمارستان شهدای کارگر برسازمان تامین اجتماعی استان یزد در سال ۰۹۳۱ می باشد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن هزینه های بیمه ای و درمانی ناشی از حوادثی که در اثرمراقبتهای نا ایمن و خطاهای پزشکی برای بیماران در بیمارستان شهدای کارگر یزد اتفاق افتاده، تعیین شده است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و بررسی مستندات موجود در بیمارستان تامین اجتماعی یزد صورت گرفته است. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار ۰۱SPSS. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به تفاوت فاحش حق بیمه دریافتی با میزان خسارت وارده در اثر مراقبتهای نا ایمن در بیمارستانها به سازمان بیمه گر ، یافته های این مطالعه بر ضرورت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در زمینه ارتقاء ایمنی بیمار و بیمارستانهای تحت پوشش تاکید می کند