سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحیم آورند – مدیر دفتر مطالعات سدهای حوضه مارون،کرخه و زهره – سازمان آب و برق خوزستا
حسن ترابی پوده – هیئت علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

امروزه فناوری سنجش از دور در تمام زمین ههای علمی و اطلاع رسانی در دنیا مورد استفاده است و نتایج بسیار رضایت بخشی داده است. در این تحقیق با بکار گیری ف نآوری سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهوار های ضریب شماره منحنی با دقت بالایی برآورد شد و دبی پیک سیلاب با دقت خوبی محاسبه شد. در این مطالعه از جهت تاثیر ت غیی رات کارب ری اراض ی رویداد ههای یک واقعه تاریخی برای تصمیم گیری و ارزیابی تغییرات دوره بلند مدت کاربری اراضی حوضه نیز استفاده شده است.نتایج نشان داد که سنجش از دور و تکنولوژیGIS مناسب برای تجزیه و تحلیل توزیع عمق رواناب زیر حوض هه ای مورد مطالعه است. این ف نآوری م یتواند برای پی شبینی رواناب در آبخیزداری و منابع آب مورد استفاده قرار گیرد