سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سمیه معلمی – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

اندازه‌گیری غیرمستقیم اکسید آهن آزاد کل با استفاده از توابع انتقالی می‌تواند راهکاری مناسب در برآورد این پارامتر به جای اندازه‌گیری‌های مستقیم باشد. هدف از این مطالعه، استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه عصبی و مقایسه این دو روش در برآورد این پارامتر بود. بدین منظور تعداد ۱۶۲ نمونه خاک از خاک های جنگلی و باغ چای استان گیلان انتخاب و اطلاعات مربوط به بافت، کربن آلی، pH و آهن آزاد کل آن ها جمع آوری شد. نتایج نشان داد که در روش رگرسیون مدلpH 115/0+ C 006/0+Si017/0+515/0-Fed= ، به علت بیشتر بودن ضریب R2adj (50/0)، کم‌تر بودن مقادیر آماره‌های ME (016/0) و RMSE (24/0) به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. نتایج آنالیز شبکه عصبی نشان داد که شبکه با ضریب تبیین R2 (81/0) و RMSE (07/0) با برتری نسبی ۷۰ درصدی بهتر از روش رگرسیون عمل نموده است