سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن گلیان – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و نحقیقات ت
محمد نخعی – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه خوارزمی کرج
حسین صدقی – استاد و عضو هیأت علمی دانشکده عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

در مطالعات هیدروژئولوژی، اعم از مطالعات ردیابی، بیلان، کارست، مدل سازی جریان و انتقال، کمی و کیفی و نظایر آن، مبحث نفوذ بارش به آبخوان ارزش ویژه ای دارد. این مقوله را نبایستی تنها به مطالعات هیدروژئولوژی محدود دانست، بلکه در زمینه آشاو رزی و طراحی های آبیاری نیز کاربردی می باشد . روش- های مختلفی جهت برآورد میزان نفوذ بارش به آبخوان وجود دارد ، لیکن باتوجه به عدم دسترسی به اطلاعات موردنیاز، از این بین تنها روش بیلان حجمی اغلب قابل محاسبه می باشد . با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله ضمن بیان تئوری روش بیلان حجمی، با استفاده از این روش میزان نفوذ بارش به آبخوانهای حوضههای آبریز الیگودرز و انوج برآورد گردیده است. برای نیل به این هدف، پارامترهای اقلیمی در تنها ایستگاه سینوپتیک موجود در داخل محدوده مطالعاتی گردآوری و س پس به حوضه های مزبور تعمی م یافته و آنگاه با بهره گیری از این پارامترها و نیز آمار دبی رودخانه های جاری در محدوده مطالعاتی آه حاصل از بارندگی و جریان خروجی از چشمه ها می باشد، ابتدا مقدار اجزای بیلان محاسبه و در انتها با استفاده از معادله بیلان ، میزان نفوذ بارش به آبخوان در حوضه های مورد مطالعه تعیین گردی د ه است . در بخش پایانی این مقاله با مقایسه نتایج بیلان و دامنه تجربی مقادیر آن، ملاحظه گردید که مقادیر حاصله با استفاده از این روش از دقت قابل قبولی برخوردار است.