سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سیده نساء موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

عمارت عالی قاپو واقع در غرب میدان نقش جهان اصفهان یکی از شاخصترین شاهکارهای معماری اوایل قرن یازدهم هجری قمری (عصر صفویه) است و از جاذبههای مهم گردشگری و میراث فرهنگی به شمار میآید. لذا هدف این مطالعه برآورد ارزش گردشگری و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان عمارت عالی قاپو با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط میباشد. دادههای مورد نیاز از طریق تکمیل ۵۵۰ پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان عمارت عالی قاپو جمعآوری گردیده است. برای تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از الگوی پروبیت رتبهای استفاده گردید. از میان عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت، اثر اندازه خانوار، میزان دانش و آگاهی، تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی، نگرش نسبت به سطح مبلغ ورودی و درآمد بر تمایل به پرداخت اهمیت آماری داشتند. ۹۴ درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی برای بازدید از عمارت عالی قاپو هستند. متوسط تمایل / بر اساس یافتهها، ۵ به پرداخت برابر با ۱۵۴۹ تومان به ازای هر فرد به دست آمد. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدیدکنندگان، ارزش گردشگری عمارت نزد بازدیدکنندگان داخلی و مازاد مصرف کننده به ترتیب بیش از ۵۵۳ و ۳۷۴ میلیون تومان برآورد گردید.