سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید امیرنژاد – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی پارک ملی گلستان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای منافع حفاظتی این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه می پردازد . برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی Logit استفاده شده و بر اساس روش حداکثر درستنمائی، پارامترهای این مدل برآورد شدند . نتایج نشان می دهد که ۷۹/۱ درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت پارک ملی گلستان هستند . متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه هر خانواده مورد بررسی در این مطالعه برای ارزش حفاظتی پارک ملی گلستا ن، ۱۴۴۰۰ ریال برآورد شده است . همچنین ارزش حفاظتی سالانه هر خانواده برای این پارک ۱۷۲۸۰۰ ریال برآورد شده که بر اساس متوسط نرخ دلار در سال ۹۰۰۰) ۱۳۸۵ ریال ) ، هر خانواده مورد بررسی در این مطالعه تمایل دارد سالانه معادل ۱۹/۲ دلار از درآمد خود را برای حفاظت این پارک بپردازد . نتایج حاکی از آن است که پارک های ملی ارزش حفاظتی قابل توجهی داشته که این ارزش برای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان توجیهی فراهم می کند تا از کیفیت پارک های ملی حمایت نمایند .